főoldal e-mail testület
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 25. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 17. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 25. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 23. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 18. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 30. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 30. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 19. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 25. ülésére
Mezőcsát Város Önkormányzatának és Intézményeinek, illetőleg a Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzata
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 21. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 29. ülésére
Szavazás
A szavazás szünetel
Hírlevél
Pályázati felhívás!

Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a költségvetésben meghatározott keretösszeg terhére a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, támogatására.


10/2019. (I. 28.) határozat melléklete

 

Pályázati felhívás

 

Mezőcsát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a költségvetésben meghatározott keretösszeg terhére a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, támogatására.

 

A támogatás célja:

Az Önkormányzat és civil szerveződések együttműködésének elősegítése, ezáltal az erőforrások összegzése, a Képviselő-testület által az éves költségvetési koncepcióban megfogalmazott célok színvonalas megvalósítása.

 

I. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az a megyei bíróságnál bejegyzett, Mezőcsáti székhellyel /telephellyel/ rendelkező társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület, aki megfelel a II. pontban foglalt feltételeknek.

 

II. Pályázati feltételek: 

 

(1) A támogatásra az az I. pontban meghatározott szervezet pályázhat, amelynek célja:

 

a) a helyi népi kultúra megőrzése, hagyományok ápolása vagy,

b) a sport, az egészségmegőrzés területén előmozdítsa a város közigazgatási területén lakó állampolgárok jogát a rendszeres testedzéshez, a szabadidő hasznos eltöltését vagy,

c) hogy a kultúra, városszépítés területén előmozdítsa a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére és az ünnepek kultúrájának gondozását, vagy

d) a nevelés, oktatás területén segítse az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, vagy,

e) a közrend, a közbiztonság védelme, vagy

f) természeti környezet és az élővilág értékeinek megőrzése, állapotának fenntartása, az ezzel kapcsolatos szabadidős tevékenység folytatása.

 

(2) Támogatásban az a szervezet részesülhet, aki:

 

a) igazolja, hogy az elmúlt évben közreműködött városi kezdeményezésű, szervezésű rendezvény lebonyolításában, vagy tevékenységét döntően saját tagjain kívül álló, Mezőcsáton élő személyek érdekében, javára végezte és

b) pályázatában megjelöli azt az a) pontban megjelölt rendezvényt, illetve célt, amelynek megvalósítására adott évben vállalkozik.

 

(3) A pályázat kiírását megelőző évben alakult szervezet esetén a (2) bekezdésben foglaltak hiányában a szervezet nyilatkozhat arról, hogy milyen városi rendezvény megvalósításához kíván segítséget nyújtani.

 

(4) A kiíró a célra rendelkezésre bocsátott összeg felosztásánál figyelembe veszi a (2) bekezdésben foglalt feltétel megvalósulásának gyakoriságát és a szervezet aktív tagjainak létszámát.

(5) Az igényelhető és kapható támogatás összege az adott szervezet teljes éves működési költségének maximum 70%-a lehet.

 

III. Támogatási formák:

A támogatás vissza nem térítendő pénzügyi támogatás.

 

IV. Az önerő mértéke:

A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell az önerő meglétéről. Az önerő nem csak készpénz, hanem természetbeni felajánlás is lehet. (Saját tagság munkavégzése, telephely, székhely biztosítása, tárgyi eszközök használata, ennek számított díja, stb.) A természetbeni felajánlásnak forintban kifejezhetőnek kell lennie.

 

V. A benyújtás módja és határideje, a döntés ideje:

A pályázatot 1 eredeti példányban kell benyújtani, a szervezet képviseletére jogosult személy aláírásával. A pályázat benyújtásáért pályázati díjat nem számolunk fel.

Pályázati hiánypótlásra egy alkalommal nyílik lehetőség, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül.

 

A pályázat benyújtásának helye: Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatal (Mezőcsát, Hősök tere 1. polgármesteri iroda) 

Benyújtási határidő: 2019. március 31.

Elbírálás: 2019. április 30.

A pályázati adatlap a Mezőcsáti Közös Önkormányzati Hivatalban térítésmentesen igényelhető (Mezőcsát, Hősök tere 1. polgármesteri iroda), illetve letölthető a www.mezocsat.hu honlapról.

 

VI. A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat Mezőcsát Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményezi, a Képviselő-testület bírálja el. A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, arról a Képviselő-testület mérlegelési jogkörében dönt.

 

VII. Támogatási szerződés megkötése, a pénzeszközök átadása:

Az elnyert támogatások a nyertes pályázók részére történő átadása megállapodás keretében történik. A támogatási összeg folyósítása a támogatott nevére szóló bankszámlaszámra történik. A támogatási összeg több részletben folyósítható, a támogatott által beadott írásos kérelem alapján.

 

VIII. Elszámolás:

A kapott támogatással a társadalmi szervezet a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.

 

IX. Egyéb rendelkezések:

 

(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállat feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatában megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét képező számadásból áll) a revizori feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrzi.

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.

(9) A pályázat megvalósítását és elszámolását szolgáló űrlapokat a kérelem mellékleteként benyújtandók.

 

Mezőcsát, 2019. január 28.

 

                                                                       Mezőcsát Város Önkormányzata

 

Fórum bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Fórum
Vendégkönyv
Panaszláda
Hasznos hírek