Akadálymentes változat
főoldal e-mail testület Adatkezelési tájékoztató
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 22. alakuló ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 25. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 17. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 25. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 23. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 18. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 30. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 28. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 26. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 30. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 19. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 24. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 29. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 27. ülésére
Meghívó Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 25. ülésére
Szavazás
A szavazás szünetel
Hírlevél
Hozzájárulok a feliratkozás során megadott személyes adataimnak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból és ideig történő kezeléséhez.
Hirdetmény Óvodai beiratkozás


HIRDETMÉNY


Mezőcsát Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a

2021/2022. nevelési évre vonatkozó


ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

az óvodás korba lépő gyermekek számára

2021. április 26-án és április 27-én, 8 órától 16 óráig történik.


Pótnap: 2021. május 3., 8 órától 16 óráig.

 

Az óvodába való jelentkezés személyesen történik a Mezőcsáti Napocska Óvoda Hősök terei egységében (Mezőcsát, Hősök tere15.), Bubenkóné Hudák Erika intézményvezetőnél, és Kürthy Jánosné óvodatitkárnál. Az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III.10.) EMMI határozata alapján az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni (picur.napocska.ovoda@gmail.com). Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása az első óvodai nevelési napon történik (2021. szeptember 01.).

A Nemzeti Köznevelésről 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az Nkt. 49. § (1)-(2) bekezdése előírja, hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés útján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek a körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.


A Mezőcsáti Napocska Óvoda felvételi körzete Mezőcsát város közigazgatási körzete.

 

Az óvodába a 2021/2022. nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. (Az e határnapig született gyermekek 2021. szeptember 1-től óvodakötelesek.)

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy azt a felvételi igényt is a fenti időpontban jelezzék az óvodában, ha a gyermekük 2021. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, de a 2021/2022. nevelési évben igénybe kívánják venni az óvodát.


A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

-          a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója, és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-          a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-          a gyermek TAJ kártyája

-          a gyermek tartós betegségét, ételallergiáját igazoló dokumentumok

-          mivel az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek számára integrált nevelést biztosít, a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény.

 


Jogkövetkezmény: A 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja szerint az a szülő, aki a felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a jövőben az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt határnapot követő 30. nap. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntést írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntést határozati formában közli a szülővel.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított 15 napon belül illetékmentesen fellebbezési kérelmet nyújthat be a település jegyzőjéhez.

 

 

Mezőcsát, 2021. március 17.

 

 

Siposné Horváth Anita s. k.

polgármester

Fórum bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Fórum
Vendégkönyv
Panaszláda
Hasznos hírek