Akadálymentes változat
Fogyatékkal élők nappali ellátása
Nyitvatartás rendje

A fogyatékkal élők nappali intézményének nyitvatartási rendje:

Pap Tiborné szakmai vezető

Elérhetősége: 06/30-636-0852

 

Telephely

Nyitva tartás

Mezőcsát, Szent István út 20.

Hétfő-Csütörtök:    8.00-16.00 Péntek:                     8.00-14.00

 
Fogyatékkal élők nappali ellátása

FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPPALI ELLÁTÁSA

 

A szolgáltatás célja, feladatai

 

Lehetősége biztosít a napközbeni tartózkodásra, társasa kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénia szükségleteik kielégítésére, megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

A nappali ellátás 3 gondozási csoportban biztosítja az értelmi-, érzékszervi-, mozgásszervi- és halmozottan sérült fiatalok, felnőttek koruknak, állapotuknak és fogyatékosságuknak megfelelően a fizikai, egészségügyi ellátást, mentális gondozást, különösen az önálló életre nevelést, képességeik és készségeik fejlesztését, szinten tartását, foglalkoztatást. Az intézmény az igénybevevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozásokat szervez.

A szolgáltatás által lehetőség nyílik az ellátottaknak önálló életre, nagyobb életviteli szabadságra, szakszerű személyre szabott ellátásra és szabadidő eltöltésére. Családtagjai számára lehetőség nyílik a fizikai és lelki terhet csökkentésére, esetleges munkába állásra.

 

A feladatellátás során a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek köre

 

A fogyatékkal élők nappali ellátása az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 77. § (1) bekezdésében és a 81. § (5) bekezdésében foglaltak szerint

-          tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul

-          készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására

-          háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani

-          étkezés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen

-       esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe

-       felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll

-       gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését

-       közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg

-       gyógypedagógiai segítségnyújtás: a fogyatékosságból adódó akadályoztatottság kompenzációjára szolgáló – a gyógypedagógia körébe tartozó – komplex tevékenységrendszer az igénybe vevő, családja és környezete képességeinek legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a rehabilitáció érdekében

-       pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadásának közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, aminek eredményeként az igénybe vevő lehetőséget kap képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

 

Fogyatékkal élők nappali intézményében nem gondozhatók köre

 

-          veszélyeztető magatartást tanúsít

-          orvosi ellátást és állandó ápolást igényel

-          aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas és feltétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben biztosítható. Nem vonatkozik ez a tilalom a tanköteles és a tanítási év során nevelési, oktatási intézményi ellátásban részesülő fogyatékos gyermek tanítási szünet idején történő ellátására.

-          3 éven aluli gyermek

 

Csoport összetétele

 

-          Gondozási csoportonként 6-8 fő

-          A gondozási csoport kialakításánál figyelemmel kell lenni az igénybe vevők életkorára és fejlettségi szintjére

-          Az ellátottakat csak próbaidőre lehet felvenni, ami 3 hónapnál hosszabb nem lehet, majd a próbaidő letelte után kerül sor a végleges megállapodás megkötésére.

 

 

Tevékenységek leírása

 

Mezőcsát Kistérség településein élő a fogyatékosok számára a nappali ellátás elérhetőségének biztosítása. 24 férőhelyes fogyatékosok nappali intézményének a működtetése.

Az intézményben beindítása során 3 gondozási csoport kialakítására kerül sor, koruk és egészségi állapotuk figyelembevételével.

 

 

 

 

Biztosított szolgáltatások formái

 

a.) Fizikai ellátás:

-       igény szerint meleg élelem biztosítása,

-       személyi tisztálkodás, ruházat tisztításának biztosítása,

-       speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének segítése,

-       hivatalos ügyek intézésének segítése stb.

 

b.) Egészségügyi ellátás:

-       az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése,

-       felvilágosító előadások szervezése,

-       tanácsadás az egészséges életmódról,

-       gyógymasszírozás lehetőségének biztosítása stb.

 

c.) Mentális gondozás:

-       életvitelre vonatkozó tanácsadás,

-       segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, társas kapcsolatok kiépítésében,

-       segítségnyújtás a vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, elhárításában,

-       izoláció leküzdésének segítése stb.

 

d.) Foglalkoztatás:

-       szabadidős programok szervezése (sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjáték, tömegkommunikációs eszközök biztosítása és rendezvények szervezése révén),

-       a fogyatékos személyek nappali intézményében az ellátást igénybevevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást szervez.

 

Feladatellátás szakmai tartalma

 

-       Étkezés keretében, térítés ellenében naponta biztosításra kerül egyszeri melegétkezés és az otthonról hozott étel elfogyasztásának lehetősége.

-       Mentálhigiénés ellátás keretében lehetőséget nyújtunk a szabadidő kreatív és kellemes eltöltéséhez. Cél az ellátottak testi, lelki aktivitásának megőrzése, fejlesztése, sportfoglalkozások, kulturális tevékenységek lehetőségének biztosítása. Hivatalos ügyekben történő segítségnyújtás.

-       Az intézet által szervezett kirándulásokon, külső helyszíneken megrendezett programokon történő részvét lehetőségének biztosítása.

-       Az intézmény az igénybevevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozásokat szervez.

-       Szükség esetén az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése.

-       Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése (ingyenes épület használati lehetőség biztosítása, rendezvényeinek segítése)

-       Szállítási szolgáltatás (támogató szolgálat útján)

 

A kistérségi településekről az ellátást igénybe vevők beszállítását igény szerint a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ keretein belül működő Támogató Szolgálat biztosítja.

 

Az ellátottak igény szerinti egyszeri meleg étkeztetését megállapodás alapján Mezőcsát Város Önkormányzata által fenntartott Mezőcsáti Élelmezési Központ biztosítja.

A szolgáltatás a hét öt munkanapján, hétfőtől péntekig szociális gondozók által biztosítja a Szolgálat.

A nappali ellátás dolgozói jogszabályban meghatározott látogatási és eseménynaplóba jegyzik fel elvégzett gondozási feladataikat, napi eseményeket.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, ill. indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A részleges cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének

beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

A kérelmet a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ Fogyatékkal Élők Nappali Ellátása szakmai vezetőjének kell benyújtani.

A jogviszony keletkezését a szakmai vezető intézkedése alapozza meg. Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt.

A fogyatékkal élők nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.

Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve a törvényes képviselőjével megállapodást köt. Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők felvételéről.

 

Az igénybevételhez szükséges adminisztrációk, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet mellékletei szerinti formanyomtatványok alapján történik.

 

 

 

Térítési díj 2020-as évre:

 

Mezőcsát Város Önkormányzata Polgármesterének a Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

által a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ működési körét érintő intézményi

térítési díjak elfogadásáról szóló 2/2020 (III.31) határozatának melléklete:

 

 

 

 

Fogyatékkal élők nappali ellátásának intézményi térítési díj megállapítása:

 

Intézményi térítési díja:

0-18 éves kiskorú igénybevevő esetén:

-    napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek:                            0 Ft/nap

-    nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd):                           0 Ft/nap

 

 

18 év feletti felnőtt igénybevevők esetén:

-    napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek:                           0 Ft/nap

-    nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd):                        675 Ft/nap