Akadálymentes változat
Házi Segítségnyújtó Szolgálat
Házi Segítségnyújtó Szolgálat nyitvatartási rendje

Házi Segítségnyújtó Szolgálat nyitvatartási rendje:

Ládiné Nagy Nikoletta szakmai vezető

Elérhetősége: 06-20/773-0487

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Mezőcsát

800-1200

800-1200

800-1200

1300-1500

800-1200

800-1200

Tiszakeszi

1400-1600

1400-1600

1400-1600

1400-1600

1400-1600

Igrici

1400-1600

1400-1600

1400-1600

1400-1600

1400-1600

Ároktő

1400-1600

1400-1600

1400-1600

1400-1600

1400-1600

Tiszadorogma

1400-1600

1400-1600

1400-1600

1400-1600

1400-1600

Hejőpapi

1400-1600

1400-1600

1400-1600

1400-1600

1400-1600

 
Házi Segítségnyújtó Szolgálat

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT

A szolgáltatás célja, feladatai

 

A házi segítségnyújtás megszervezésével Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

 

 

A feladatellátás során a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek köre

 

A házi segítségnyújtás az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 25/A. § (1) -ban foglaltak szerint

  • a személyi gondozás keretében

-   gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését

-   háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani

  • a szociális segítés keretében

-   háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani

szolgáltatási elemet biztosít.

 

A szolgáltatás bemutatása, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása

 

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

 

 

Szociális segítő feladata:

Szociális segítés keretében biztosítani kell:

-    a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

-    a háztartási tevékenységben való közreműködést,

-    a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

-    szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Résztevékenységek:

-    takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

-    mosás

-    vasalás

-    bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)

-    segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

-    mosogatás

-    ruhajavítás

-    közkútról, fúrtkútról vízhordás

-    tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

-    télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt

-    kísérés

 

Személyi gondozó feladata:

Személyi gondozás keretében biztosítani kell:

-   az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

-   a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

-   a személyi segítés szerinti feladatokat.

Résztevékenységek:

-     segítő kapcsolat kialakítása, fenntartása,

-     alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,

-     közreműködés a háztartás vitelében (bevásárlás, gyógyszer felíratás – kiváltás, hivatalos ügyek intézése,

-     segítségnyújtás a környezeti higiéné megtartásában,

-     segítségnyújtás a vészhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve a már kialakult vészhelyzet elhárításában,

-     egyéni gondozási tervet készít,

-     vezeti az előírt dokumentumokat és nyilvántartásokat,

-     együttműködik az egészségügyi és szociális alap – szakosított ellátást nyújtó intézményekkel,

-     titoktartás kötelezi,

-      munkaidő beosztásáról és munkájáról köteles beszámolni közvetlen vezetőjének és felettesének,

-     szükség szerint segíti az ellátottat bentlakásos intézménybe kerülni.

-     segítő kapcsolat kialakítása, fenntartása,

-   információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

-   családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

-   az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

-   ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

-   gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

-   vérnyomás és vércukor mérése

-   hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

-   kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

-   kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

-   a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

 

A feladatellátás szakmai tartalma

 

Fizikai gondozási tevékenységek:

-          a segítségnyújtás a higiénia megtartásával (fürdetés, napi tisztálkodás)

-          közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (bevásárlás, takarítás, mosás, meleg ételbiztosítás)

Mentális gondozási tevékenység:

-          az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása

-          segítségnyújtás az ellátást igénybevevőnek a környezetével való kapcsolattartásban

-          segítségnyújtás az ellátást igénybevevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

-          az ellátást igénybevevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban

-          az előgondozást végző személlyel való együttműködés

Egészségügyi tevékenység

-          az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása (gyógyszerelés, vérnyomásmérés)

-          egészségügyi szakdolgozó irányítása melletti feladatok végzése

 

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

-          Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni.

-          Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, ill. indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A részlegesen cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

-          A kérelmet a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ Házi Segítségnyújtó Szolgálat vezető gondozójához kell benyújtani.

-          Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét.

-          A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

-          Ha a gondozási szükséglet – az annak vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott értékelő adatlap (a továbbiakban: értékelő adatlap) szerint – III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

-          Amennyiben a házi segítségnyújtás során:

-          a) szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,

-          b) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

-          A szolgáltatás tartalmát ellátási megállapodásban rögzítjük. Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, ill. törvényes képviselőjével megállapodást köt.  

 

Térítési díj 2020-as évre:

 

Mezőcsát Város Önkormányzata Polgármesterének a Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

által a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ működési körét érintő intézményi

térítési díjak elfogadásáról szóló 2/2020 (III.31) határozatának melléklete:

Házi Segítségnyújtó Szolgálat

  1. 1.      Gondozási szükséglettel rendelkezők intézményi térítési díja:

gondozási óradíja: 685 Ft/gondozási óra

Az igénybevevő jövedelmi helyzetétől függően a Társulási Tanácsa az alábbi szerint biztosítja

a Házi Segítségnyújtó Szolgálat szociális segítést és a személyi gondozást:

          0.- Ft  –  28. 500 Ft :     100.- Ft/gondozási óra

28. 501.- Ft   – 70. 000 Ft:      125.- Ft/gondozási óra

70. 001.- Ft   –100. 000 Ft:     150.- Ft/gondozási óra

100. 001.- Ft –150. 000 Ft      350.- Ft/gondozási óra

150. 001.-Ft -200.000    Ft      475.- Ft/gondozási óra

200.01     -                             685.-Ft/ gondozási óra      

 

  1. 2.      Gondozási szükséglet vizsgálat nélküli ellátottak személyi térítési díja:

 

gondozás óradíja:  1.635 Ft/ gondozási óra