Akadálymentes változat
Idősek nappali ellátása
Nyitvatartás rendje

ZOMBOR TIBORNÉ TELEPHELY KOORDINÁTOR

 

ELÉRHETŐSÉGE: 06-30/728-2627

 

 

 

 

Település

Nyitvatartás

Ároktő

Hétfő- Csütörtök:    8.00-16.00 Péntek:                    8.00-14.00

Igrici

Hétfő- Csütörtök:    8.00-16.00 Péntek:                    8.00-14.00

Mezőcsát

Hétfő- Csütörtök:    8.00-16.00 Péntek:                    8.00-14.00

Tiszadorogma

Hétfő- Csütörtök:    8.00-16.00 Péntek:                    8.00-14.00

Tiszakeszi

Hétfő- Csütörtök:    8.00-16.00 Péntek:                    8.00-14.00

Tiszatarján

Hétfő- Csütörtök:    8.00-16.00 Péntek:                    8.00-14.00

Hejőpapi

Hétfő- Csütörtök:    8.00-16.00 Péntek:                    8.00-14.00

 
Idősek nappali ellátása

 

A szolgáltatás célja, feladata, tevékenysége

 

Idősek nappali ellátása személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás. Szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátása részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.

A nappali ellátás feladata a kiegyensúlyozott, nyugodt, nyílt családias légkör biztosítása, a közösségi lét előnyeinek kiaknázása, a szolgáltatáson belüli és az azon kívüli életvezetési segítségnyújtás a szolgáltatást igénybevevő idősek számára.

 

A programok sokszínűsége biztosítja a szolgáltatást igénybevevők minél szélesebb körének aktivitását. Minél többször és több időt töltsön el az idős az intézményben, ezért a rendszeres programok széles választékára, helyezzük a hangsúlyt figyelembe véve az idősek igényeit.

 • kézműves foglalkozások (játék, ajándéktárgy készítés)
 • videózás, kártyázás, sakk, társas játékok, virágápolás
 • sütés-főzés, teadélutánok, névnapokról való megemlékezés
 • zene est, nótadélután, táncház
 • felolvasás, imaóra
 • könyvtárlátogatás, sétálás
 • kirándulások (természetjárás, színház, múzeum, strandolás stb.), tornaklub
 • aktuális ünnepekről való megemlékezések
 • előadások (orvosi, egészségmegőrző, szociális ellátásokról való tájékoztatás, bűnmegelőzés stb.)
 • rendszeres vérnyomás, vércukor, testsúlymérés
 • testvér intézményekkel való kapcsolatápolás
 • saját ünnep kialakítása és helyi szintű megszervezése (Idősek Világnapja)
 • a település által elérhető szolgáltatások igénybevétele (fodrász, pedikűr, manikűr)

 

Az idősek nappali ellátása a szolgáltatásban részesülő 200 fő időskorú nyugdíjas számára biztosítja a magas színvonalú szakmai ellátást az alábbi településeken: Mezőcsát, Tiszakeszi, Tiszatarján, Igrici, Hejőpapi, Ároktő.

 

A feladatellátás során a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek köre

 

Az idősek nappali ellátása az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 77. § (1) bekezdésében foglaltak szerint

-          tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul

-          készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására

-          háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani

-       esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe

-       felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll

-       gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését

-       közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg

szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

 

A feladatellátás szakmai tartalma

 

A szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működik. A heti programok szervezése úgy történik, hogy mindenki megtalálja egyéni érdeklődési körének megfelelőt. A nyugdíjba vonuláskor sokszor megszűnnek a kapcsolatok a munkatársakkal, régi barátokkal, ugyanakkor igénylik a társas kapcsolatokat. Az Idősek Klubja egy újabb lehetőség, ahol kapcsolatokat lehet kialakítani, barátságok szövődhetnek, hisz azonos élethelyzetben levőkkel találkozhatnak az összejöveteleken. Hozzájárul az egyének kapcsolatkészségének javításához, elkerülhetővé válik a társadalmi elszigetelődés.

Az életkorból adódó különbségek és nehézségek miatt külön jelentősége van a klubban dolgozó gondozónők magas fokú szakismeretének, kiegyensúlyozott személyiségének. Nagyfokú empátiás készséggel rendelkeznek, nyitottak a másik emberhez való viszonyulásban, becsületességük garanciát jelent a segítségre szorulókról való maximális gondoskodásra.

A szakmai munka 3 fő részből áll:

 

Fizikai ellátás:

-        Közösségi együttlét és pihenés biztosítása napi szinten

-        Étel tálalása, elfogyasztásának biztosítása, kulturált, megfelelő higiénés viszonyok között.

-        A klubban megfelelő korszerű technikai feltételek mellett személyes ruházat tisztítása

-        Az igénybe vevők személyi higiénével kapcsolatosan tisztálkodás biztosítása és segítése (fürdés, körömvágás stb.)

 

 

 

 

Pszichés, mentálhigiénés feladatok:

-        Törekedni kell arra, hogy a szolgáltatást igénybe vevőknek kiegyensúlyozott, nyugodt, családias légkör biztosítása, melyet tervszerű szervezettséggel, egyéni és csoportos beszélgetésekkel érhetjük el.

-        Egyéni és közösségi vallásgyakorlásra havonta egyszer a pihenőszobában biztosít lehetőséget.

 Foglalkoztatás:

-        Szabadidős programok szervezése, figyelembe véve az egyéni igényeket, lehetőségeket és adottságokat (pl.: kézimunkázás, horgolás, sajtótermékek)

-        Könyvek olvasása, tömegkommunikációs eszközök biztosítása (tv, videó, magnó, rádió, DVD stb.)

-        Rendszeresek a felvilágosító előadások, utiélmény beszámolók, egészséges életmódhoz kapcsolódó tanácsadások

-        Ajándéktárgyak készítése, kártyázás, társasjátékozás

-        Környezetünk megismerése érdekében kirándulások szervezés

 A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

-        Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni.

-        Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, ill. indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A részlegesen cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

-        A kérelmet a Mezőcsát Kistérség Humánszolgáltató Központ Intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

 

Térítési díj 2020-as évre:

 

Mezőcsát Város Önkormányzata Polgármesterének a Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

által a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ működési körét érintő intézményi

térítési díjak elfogadásáról szóló 2/2020 (III.31) határozatának melléklete:

 

Idősek nappali ellátásának intézményi térítési díj megállapítása:

 

Napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek:            0 Ft/nap