Akadálymentes változat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadás

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadás

TELEPÜLÉS

ELLÁTOTTAK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉG

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE

CSALÁDSEGÍTŐ NEVE

TELEFON, E-MAIL

Mezőcsát

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.

Hétfő: 8 – 12
Kedd: 8 – 12
Szerda: 12 – 16
Csütörtök: 8 – 12

Juhász Krisztina (vez. családsegítő)


Gáspár Ágnes

Óréné Gyüker Judit Lídia

 

30/637-6910

20/390-6124
49/552-005 v. 49/352-350


human@mezocsat.hu

 

Ároktő

3467 Ároktő, Széchenyi u. 6.

Hétfő: 800 – 1200

Csütörtök: 12 – 15

Gályász Noémi

49/354-102
30/789-0913

Hejőpapi

3594 Hejőpapi, Kossuth L. u. 100.

Kedd: 930 – 1330
Csütörtök: 930 – 1330

Bancsi Zoltán

49/458-8078
30/636-5901

Gelej

3444 Gelej, Petőfi u. 22.

Szerda: 8 – 12

Gályász Noémi

49/552-218
30/789-0913

Igrici

3459 Igrici, Kossuth u. 57.

Kedd: 830 – 1100
Csütörtök: 830 – 1100

Váradi Csongor

49/552-051
30/636-4265

Tiszatarján

3589 Tiszatarján, Mátyás K. u. 6.

Hétfő: 830 – 12
Szerda: 830 – 11

Váradi Csongor

49/552-090
30/636-4265

Tiszadorogma

3466 Tiszadorogma, Arany J. u. 21.

Kedd: 13 – 15

Gályász Noémi

49/356-910
30/789-0913

Tiszakeszi

3458 Tiszakeszi, Szabadság u. 26.

Hétfő: 830 – 12
Kedd: 830 – 12
Szerda: 1130 – 1530
Csütörtök: 830 – 12

Siposné Kiss Renáta Katalin

49/352-433
30/636-2718

 

 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
A szolgáltatás feladatai

 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

A megvalósítani kívánt program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása

 

A családsegítés keretében biztosítani kell:

-    a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

-    az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

-    a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

-    a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,

-    a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

-    a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 

-    a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

-    a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

-    a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, a szabadidős programok szervezése,

-    a hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

-    a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,

-    a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

-    a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében, illetve a Szt. 64. § (2) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,

-    tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:

-    a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,

-    a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

-    kezdeményezni

ü    egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,

ü    szociális alapszolgáltatások igénybevételét,

ü    egészségügyi ellátások igénybevételét,

ü    pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy

 

A család-és gyermekjóléti szolgálat alkalmazott eszközei

 

A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

 

  1. 1.                    Szervezés:

-          kapcsolatok kiépítése, ápolása

-          észlelő és jelzőrendszer működtetése

-          esetkonferencia tartása, szakmaközi megbeszélések szervezése

-          együttműködés szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel, kulturális, szabadidős intézményekkel

-          helyi gyermekvédelmi felmérések, helyzetértékelések készítésében, előkészítésében való részvétel

 

  1. 2.                                                       Szolgáltatás:

-          szolgáltatások közvetítése

-          kézműves játszóházakat biztosítás.

-          rendszeres tájékoztatás: jogokról, ellátások formáiról, jogi képviselet lehetőségeiről, érdekvédelem fórumairól

-          akciók, adománygyűjtések szervezése, bonyolítása

-          kérelmek, kérvények kitöltése, továbbítása

-          egyéni vagy csoportos tanácsadások,

-          esetmegbeszélések szervezése

  1. 3.                                                       Gondozás

-          a gondozott családok rendszeres látogatása-családgondozás

-          fogadóórák megtartása

-          információnyújtás

-          tanácsadás

-          környezettanulmány készítése

-          ügyintézés, közvetítés más intézmény felé

-          segítő beszélgetés

-          javaslattétel más gyermekvédelmi intézkedésre

-          adminisztráció

 

Tevékenysége körében a Gyvt.39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

-    folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,

-    meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,

-    szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,

-    segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,

-    felkérésre környezettanulmányt készít,

-     kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,

-    biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,

-    részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,

-    nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

 

A feladatellátás szakmai tartalma

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja:

-    a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,

-    a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,

-    a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, és

-    az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését.

A család- és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében

-    segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,

-    az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,

-    koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,

-    az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,

-    közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében:

-    folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,

-    a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,

-    a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, és

-    segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából:

-    olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna, és

-    kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél az a) pont szerinti programok megszervezését.

 

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében:

-    segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,

-    tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,

-    a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít, és

a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.)

-    47/A. § (6) bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.

 

Az alapellátásban történő családgondozás esetén a családsegítő szükség szerint, éves átlagban legalább havi három személyes találkozás útján kapcsolatot tart az Igénybevevővel. A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcsolatot tart az oktatási – egészségügyi – és egyéb intézményekkel. Tájékoztatást ad az igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, kérvények kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában nyújt segítséget. Nagyon sok családban alakul ki családi-kapcsolati konfliktus, amelyeknek szemtanúi, illetve résztvevői lehetnek a családban élő gyermekek. Ilyenkor elsősorban a szülők között folynak viták, de gyakran a gyermekek válnak másodlagos áldozatokká. Amennyiben a családsegítő úgy látja, hogy a veszélyeztetettség alapellátás keretén belül nem szüntethető meg, a család-és gyermekjóléti központ szakmai támogatását igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szüksége merül fel, esetmegbeszélést, esetkonferenciát kezdeményez, ahová meghívja az esetben érintett szakembereket és a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserét, vagy tanácsadóját.  

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat haladéktalanul, a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

 

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat nyitott intézmény. A nyújtott szolgáltatások ingyenesek, illetve azok igénylése előzetes feltételekhez nem köthető, hacsak a fenntartó másképp nem rendelkezik. A nyújtott szolgáltatásokat az egyének, családok, csoportok és közösségek általában közvetlenül igénylik, de a területen működő más szervek is javasolhatják az igénybevételt. Bizonyos esetekben jelzéssel élhetnek a család- és gyermekjóléti szolgálat felé és a család- és gyermekjóléti szolgálat a tudomására jutott szükséghelyzetben önállóan is felajánlhatja szolgáltatásait.

Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le,

a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodást kell kötni, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka hozzájárulásával.

 

A szolgáltatás megszűnik, illetve szünetel, amikor

 

-    a szociális segítő munka alapellátásban (a szerződésben kitűzött cél teljesülése esetén) lezárul,

-    az együttműködési megállapodás felülvizsgálatakor a szolgáltatás nyújtását nem tartja megalapozottnak,

-    az ellátás más személyes gondoskodás keretében tartozó ellátási formában lehet, illetve kell biztosítani,

-    a szolgálat jogutód nélkül megszűnik,

-    a jogosult halálával.