Akadálymentes változat
Támogató szolgálat
Támogató Szolgálat nyitvatartási rendje

Támogató Szolgálat nyitvatartási rendje:

Bártfai Mónika terápiás munkatárs

Elérhetősége: 06-20/390-6114

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Mezőcsát

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200
Támogató szolgálat

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

 

A szolgáltatás célja, feladatai, tevékenysége

 

Célja:

A fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének m valamint önállóságának megőrzése mellet a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Egy olyan komplex, speciális szolgáltatási forma gyakorlati megvalósítása, mely a fogyatékkal élő és családtagjai súlyosan terhelt életvitelét megkönnyíti, élethelyzete okozta társadalmi kirekesztettségét enyhíti, integrációját segíti, nagyobb önállóságot, szuverenitást biztosít, személyiségének fejlődéséhez nyújt lehetőséget.

 

Feladata:

-    A Mezőcsáti Kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén, azaz Ároktő, Gelej, Igrici, Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján, Hejőpapi településeken élő valamennyi fogyatékos személy felkutatása

-    Személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt: a fogyatékos ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez. Például:

- alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,

- vészhelyzetek kialakításának megelőzése, annak elhárítása,

- otthoni felügyelet ellátása,

- segítség nyújtás a higiénia meg tartásában,

- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében.

-   Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, jogi problémák megoldásának segítése

-   Szállító szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezése pl. szűrővizsgálatokra történő szállítás,

-   Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való részvétel, önsegítő csoportok támogatása, készség- és képességfejlesztés megszervezése.

-   Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékos ember én- tudatának megerősítése,

-   Információs hálózat működtetése,

-   Érdekképviseleti szervezetekkel kapcsolattartás,

-   Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,

-   Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése,

-   A közösségi, a kulturális és a szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítése,

-   A társadalmi integráció elősegítése,

-   Munkavállalást, munkavégzést, képzést segítő szolgáltatások hozzáférésének megteremtése,

-   A fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékossága jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.

 

 

 

 

A feladatellátás során a fenntartó által biztosított szolgáltatási elemek köre

 

A támogató szolgálat az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39/B. § -ban foglaltak szerint

-          gondozás: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését

-          készségfejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésének segítségével, szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására

-          tanácsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul

-          szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak meg

-          felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll

-          gyógypedagógiai segítségnyújtás: a fogyatékosságból adódó akadályoztatottság kompenzációjára szolgáló – a gyógypedagógia körébe tartozó – komplex tevékenységrendszer az igénybe vevő, családja és környezete képességeinek legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a rehabilitáció érdekében

-          háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani

-          esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe szolgáltatási elemeket biztosít.

 

 

 

 

 

A feladatellátás szakmai tartalma

 

Személyi segítő szolgálat:

A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik. A támogató szolgálat munkatársai az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján az ellátott kérelme alapján megállapodást köt. 

 

A támogató szolgálat szakmai vezetője és a személyi segítők a fogyatékos személlyel, vagy a hozzátartozójával, törvényes képviselőjével közösen a fogyatékos személy állapotának és igényeinek megfelelően állapítják meg az ellátás módját, tartalmát.

 

A személyi segítő a feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségletei biztosítottak legyenek.

 

Szállító szolgálat

Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében áll a fogyatékkal élők szolgálatában.

Szállítással egybekötött személyi segítés:

Azon ellátottak számára biztosijuk a személyi segítést szállításuk során, akik szállítás közben egészségügyi állapotuk indokolja a felügyeletet és rendelkeznek erről szakorvosi igazolással.

 

Tanácsadás, információs szolgálat

A fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és bővített adatbázisból. Amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy az ügyfél részérre az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez, pl.: fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése stb.

 

A biztosított szolgáltatások formái

 

  1. Fizikai ellátás:

-    Létfontosságú személyi szükségletek kielégítése.

-    A fogyatékkal élő emberek saját otthonukban megnyugtató módon egyedül         csak akkor maradhatnak, ha biztosítjuk számukra a megfelelő életfeltételeket,            illetve a szükséges felügyeletet (pl.: a fogyatékosság jellegéből adódó szükségletek kielégítése: lakás fűtése, takarítás, mosás, bevásárlás, hivatalos ügyek intézése stb.)

 

  1. Mentális gondozás:

-    A fogyatékkal élő emberek személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek megfelelő gondozása,

-    Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban,

-    A krízishelyzet kialakulásának megelőzése,

-    Az izoláció veszélyének elkerülése (közösségi, művelődési programok szervezése, látogatása)

 

 

  1. Egészségügyi ellátás:

-    Betegség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján gyógyszeradagolás,

-    fekvőbeteg esetén ápolási – gondozási feladatok ellátása (mosdatás, ágytálazás, tisztába tétel, hajmosás, ágyban mozgatás, öltöztetés stb.)

-    az ellátott látásának, hallásának stb. állapotának figyelemmel kísérése, romlásuk esetén a szakorvosi vizsgálatok megszervezés,

-    az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres tanácsadással, előadások útján háziorvos, szakorvos bevonásával.

 

4.Foglalkoztatás:

-   a testi, lelki egészség érdekében a gondozott állapotának megfelelő elfoglaltság biztosítása. Gondoskodni kell az ellátott állapotától függően fizikai, és érdeklődésének megfelelő szellemi tevékenységéről is.

 

Ennek keretében:

-    az ellátottakkal való beszélgetés,

-    a világ aktuális híreiről szóló újságok felolvasása,

-    segítséggel a szabadban való séta.

 

A biztosított szolgáltatások rendszeressége

 

-    személyi segítő szolgálat: A Mezőcsáti Kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén, azaz Ároktő, Gelej, Igrici, Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján, Hejőpapi településeken élő fogyatékos személyek részére, szükség szerinti rendszerességgel.

-    tanácsadás: Az intézmény székhelyén személyesen 3450 Mezőcsát Hősök tere 24. szám alatt a házirendben meghatározott időpontokban.

-    szállító szolgálat: A Mezőcsáti Kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén, azaz Ároktő, Gelej, Igrici, Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján, Hejőpapi településeken élő fogyatékos személyek részére, igény szerinti rendszerességgel.

 A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, ill. indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

A kérelmet a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ támogató szolgálat szakmai vezetőjének kell benyújtani.

A jogviszony keletkezését a szakmai vezető intézkedése alapozza meg. A támogató szolgáltatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét. A szolgáltatás igénybevételének feltétele: a fogyatékosság fennállásának orvosi dokumentációkkal való igazolása.

Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve a törvényes képviselőjével megállapodást köt. Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők felvételéről.

Az igénybevételhez szükséges adminisztrációk, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet mellékletei szerinti formanyomtatványok alapján történik.

Szükséges nyomtatványok:

-       Fogyatékosság fennállását igazoló, szakértői vélemény vagy szakorvosi lelet vagy az ellátás megállapítását és folyósítását igazoló határozat.

-       Szociális rászorultság igazolás

 

Térítési díj adatok

 

Az ellátott a támogató szolgálat igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni. A személyi térítési díj alapja az intézményi térítési díj, melynek mértékét a szolgáltatás fenntartója határozatban állapítja meg. A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászorult szolgáltatást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át, kiskorú igénybe vevő esetén a közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmének 20 %-át.

-    A szállító szolgálat térítési díja a teljesített kilométerek és a kilométerdíj szorzata. Személyi szállítás esetén a térítési díj megállapításakor minden megkezdett kilométer képezi a térítési díj alapját. A szolgáltatást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a személyi szállítás teljesülését minden alkalommal a gépkocsivezető által vezetett menetlevélen, illetve szállítási elszámoló adatlapon aláírásával igazolja. (Azon esetekben, ahol, és amennyiben az aláírás az ellátott által nem megvalósítható, úgy a megállapodáshoz csatolni kell egy meghatalmazást, amely tartalmazza azon személyek nevét és aláírását, akik a teljesítést igazolhatják.)

-    A személyi segítés térítési díja a gondozásra fordított, órában kifejezett idő és az óradíj szorzata. Az ellátott, illetve törvényes képviselője a személyi segítés keretében végzett tevékenységet minden nap a személyi segítő által dokumentált gondozási naplóban aláírásával igazolja. A gondozási napló képezi az ellátásért fizetendő térítési díjak számításának alapját.

A térítési díj fizetése készpénzfizetési számlával a Szolgáltató pénztárába való készpénzbefizetéssel utólag vagy eseti szállításnál készpénzfizetési számla ellenében azonnali fizetéssel történik a kísérő személyi segítőnek.

Folyamatos ellátás esetén a térítési díjat az ellátottal egyeztetve egy összegben kell kifizetni a teljesített naptári hónap lezárását követő hónap 10. napjáig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Térítési díj a 2020-as évre:

 

Mezőcsát Város Önkormányzata Polgármesterének a Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása

által a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ működési körét érintő intézményi

térítési díjak elfogadásáról szóló 2/2020 (III.31) határozatának melléklete:

Támogató Szolgálat

 

  1.  Szociálisan rászorult személyek esetében az intézményi térítési díj:

 

-           személyi segítés óradíja:                       0 Ft/szolgálati óra

-           szállítási kilométer díja:                     100 Ft/ szállítási km

 

 

  1. Szociálisan nem rászorult személyek esetében az intézményi térítési díj:

-           személyi segítés óradíja:                    1.230 Ft/szolgálati óra

-           szállítási kilométer díja:                        150 Ft/szállítási km